Ma 2024. július 13., szombat, Jenő napja van. Holnap Örs és Stella napja lesz.

Kamerák

Hirdetés

LEADER

Hirdetés

Reklámok

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Szelektív hulladék

Hirdetés

Látogatók

Ma7
Tegnap176
A héten1149
A hónapban2681
Összesen737731

Currently are 73 guests online


VCNT - Visitorcounter

Banner Slider

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012

Hirdetés
Címlap Intézmények Napsugár Óvoda és Bölcs.


 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde


"Ha segítik a gyereket abban, hogy harmóniában legyen a természettel és önmagával, ha a gyereket minden lehetséges módon támogatják, táplálják, bátorítják, hogy természetes legyen és hogy önmaga legyen, hogy önmaga fénye lehessen, akkor a szeretet egyszerű dolog.

Akkor az ember egyszerűen szeretetteljes!"
- Osho - 
A napsugár meleg szeretetével, hívogató, csalogató vidámságával várjuk óvodánkban a polgári kis gyermekeket. Pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indulunk ki, hogy

a gyermeket szeretetteljes gondoskodással, odaadással neveljük. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Programunk középpontjában az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése áll, ezen belül: az egészséges életmód alakítása, érzelmi-, erkölcsi nevelés és az értékorientált közösség nevelése, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Óvodai nevelő munkánk során a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére törekszünk, miközben tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat, s arra törekszünk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben, miközben

az óvodapedagógusok pedagógiai nézetei, értékrendje és módszertani szabadsága is érvényesül.

Az óvoda nevelőtestülete úgy készítette el saját pedagógiai programját, hogy szakmailag összehangolt rendszere biztosítsa az intézmény szakmai önállóságát, s az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek az óvodai neveléssel szemben támasztott társadalmi követelmények is a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

Intézményünk  egy vidéki kisvárosban élő lakosság szolgálatában, a helyi adottságokra hagyatkozva működik. A környezeti nevelés terén a társadalmi igényeknek megfelelő szemléletmód-, és magatartásforma alakítására nagyszerű lehetőséget biztosít ez a környezet.

A mindennapi tevékenységet két telephelyen, egy bölcsődei és tizenegy óvodai csoportban 51 alkalmazott végzi – kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítő munkatársak -, a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlődése érdekében. A közös épületben működő, a városgondnokság irányítása alá tartozó konyhai ellátás biztosítja a fejlődő szervezetük számára nélkülözhetetlen egészséges étrendet, korszerű és szakszerű táplálkozási szokások kialakítását.

A 2 óvodai egységet magában foglaló intézmény székhelye a Bessenyei úton 8 csoporttal, telephelye a Móra úton 3 csoporttal működik. Mindkét telephely gyermekbarát, esztétikus környezetben várja kis lakóit. A Bessenyei úti óvoda 1979-ben épült a város központjában, de a városi forgalomtól védett környezetben. 2011. évtől működik a településen ismét bölcsőde 14 férőhellyel, melynek a kihasználtsága maximális. A székhelyintézményben lehetőség nyílt, a csoportszobákhoz tartozó kiszolgáló helyiségek, torna-, orvosi-, fejlesztő-, és szülői fogadószoba kialakítására. A csoportszobák berendezésénél, kialakításánál lényeges szempont az életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett, hogy esztétikusak, világosak, otthonosak legyenek. A gyermekek ellátásához, neveléséhez, a változatos játéktevékenységekhez és mozgásigényük kielégítéséhez meglévő tárgyi feltételek sokrétű lehetőséget biztosítsanak. A belső terek esztétikája az óvodapedagógusok, gondozónők igényességét mutatja. Az óvodai dajkáknak köszönhetően, minden óvodai csoport környezete tiszta, rendezett. Játékidőben a tágas, zöld növényzetével nyugalmat, és friss levegőt árasztó kellemes hangulatú udvar füves-, és betonozott játszóterülete nyújt felhőtlen kikapcsolódást a sokszínű játéklehetőségek kimeríthetetlen tárházával. Termő gyümölcsfák, cserjék, örökzöldek, veteményes és virágos kert varázsolja még esztétikusabbá a környezetet.

Az óvodás gyermek legelemibb szükséglete, létformája a játék. A játékon keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit. Ezért kell különös hangsúlyt fektetni a nyugodt, elmélyült szabad játék feltételeinek megteremtésére.

Az óvodai nevelés során több tapasztalathoz kell juttatni a gyermekeket, hogy ki tudjuk elégíteni természetes kíváncsiságukat. Ugyanakkor, „ A pedagógus alkotó munkája az emberformálás” (Bagdy Emőke), az óvodapedagógus feladata, hogy mindezt úgy tegye, hogy a gyermekek egyéni képességeihez igazodva megfelelő műveltségtartalmakat közvetítsen.   „ A gyerekek figyelnek bennünket, és nekünk óriási a felelősségünk abban, hogy jó példát mutassunk nekik.” Luc Besson

Az óvodai tanulás útja a játékba integrált önkéntes cselekvéses tanulás. A gyermekek érdeklődésére, előzetes tapasztalataira kell építeni az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységi rendszert. A világ komplex megismerése útján fejlesztjük a gyermeki gondolkodást, melyhez segítséget nyújtanak az óvodai hagyományőrző tevékenységek is. A mikulást, karácsonyt, farsangot, húsvétot, anyák napját, gyermeknapot, a nagycsoportosok búcsúztatását, a gyerekek születés-, és névnapját minden évben együtt ünnepeljük, megemlékezünk az állatok-, a víz-, a föld világnapjáról.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.

Egyre nagyobb jentőséggel bír információözönnel teli, felgyorsult világunkban, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak, egyéni képességeiknek, megfelelően teljes személyiségükben fejlődjenek, és váljanak képessé az iskolai életmód megkezdésére. Már a korai óvodapedagógiában is nagy szerepe volt az egyénre szabott bánásmód szükségességének. Napjainkra ez csak fokozódott, s még aktuálisabbá vált.

„A másság megértése, a gyengébbek segítése azért fontos, mert megelőzhetjük az előítéletek kialakulását.” (Maria Montessori)

Az érdeklődés felkeltése, fenntartása, a képesség kibontakoztatása a nevelők elsődleges feladata. Természetes elvárás ugyanakkor már az óvodákkal szemben is, a hátrányos helyzetű gyermekek felismerése mellett, hogy időben reagáljon a tehetségekre. Az integráló óvodai élet egyaránt jótékony hatással van a tehetséges és gyengébb képességű gyermekekre, s elengedhetetlen feltétele a társadalmi beilleszkedésüknek, személyiségük kialakulásának. Kiemelt feladatnak kell tekintenünk a gyermekek folyamatos, személyre szabott képességfejlesztését, mely biztosítja számukra az esélyegyenlőséget.

Mindez egy jól együttműködő, sokoldalú nevelőtestülettel valósulhat meg, amelynek tagjai egyedi képességeikkel, értékeikkel válnak egésszé. Olyan intézményi körülmények között; amelyben elfogadó, motiváló és biztonságot nyújtó légkört teremtenek a gyermekek számára a gyermekközpontú nevelők.  Óvodapedagógusaink jól képzettek, nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, jól szervezetten, magas pedagógiai színvonalon teljesítik nevelői hivatásukat. Élnek a módszertani szabadság lehetőségével, amelyet önképzéssel és szakmai továbbképzéseken szerzett újabb ismeretekkel erősítenek meg szakmai előrejutásuk érdekében.  Az intézménybe járó gyerekek fejlesztéséhez és az óvónők felkészültségéhez, érdeklődéséhez legjobban illő nevelési programot alkalmazzák a pedagógusok. Óvodánk sajátos arculatát tükrözi a „Természetesen-tevékenyen”helyi pedagógiai program szellemisége, illetve  az óvónők személyiségének sokszínűsége,  kooperációs készsége.  Bizonyítja ezt a 2014-ben pályázat útján elnyert  „Zöld Óvoda” cím is.

Az intézményben jó szülő-, nevelői kapcsolat fenntartását segíti, hogy lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük a szülők elvárásait, nevelési elveit. Az együttműködés formái csoportonként különbözőek, a szülők érdeklődéséhez igazodnak. Fontos számunkra, hogy a gyermekükért tenni akaró szülők, el tudják fogadni a helyi programunkat, azonosuljanak szellemével. Az óvodák nyitottak a szülők számára arra törekedve, hogy ezzel is szélesebb körben ismerhessék meg az intézményi nevelő munkát.

Kapcsolatuk bizalmat élvező, melyet a különböző közös programok bizonyítanak. Az óvodai és családi nevelés összhangját erősítendő, - igény estén-,  évente egy-két alkalommal szülői ankétok szervezésével segíthetünk a szülőknek, az óvodáskorú gyermekének nevelésével kapcsolatos gondok enyhítésében, problémák megoldásában.  A társadalmi értékrenddel, nevelési tanácsokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokra szakmailag hiteles külső előadókat hívhatunk meg a szülői beszélgetőkörökön egyeztetett témában.

Tárgyi környezetünk gazdagítására, újabb bevételi források előteremtéséhez, nemcsak a pályázati lehetőségek kiaknázása ad lehetőséget, hanem a Polgári Gyermekmosoly Alapítvány támogatói tevékenysége is.

Nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy az intézmény aktív részese legyen a város társadalmi, kulturális életének, ezért is igyekszünk képviselni magunkat a különböző városi rendezvényeken, kulturprogramokon, adventi gyertyagyújtáson, karácsonyváró ünnepségen, vers-, mesemondó versenyen, rajzversenyeken. Örömmel veszünk részt a közösségi programokon színházi-, bábszínházi-, előadásokon, koncerteken. Az a célunk, hogy óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté váljanak az iskolára. Hiszen a szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttekkel és gyermektársaival egyaránt.

"Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.

-  Szabó Magda -

Tevékenységei során egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; Mindeközben kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet, amely a hároméves kortól az óvodai nevelésben részesülő gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődését eredményezi.

A gyermeki személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül, hiszen, „Ha a gyökerek tönkremennek, egy virág sem tud egyenesen nőni.” (Milly Johnson)


Peténé Molnár Éva
intézményvezető


Az intézmény elérhetőségei:

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Peténé Molnár Éva

intézményvezető

4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

Tel., Fax.: 0652573153

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Hirdetés

Keresés


ELÜGY

Hirdetés

e-Papír

Hirdetés

SZÜF-Űrlapkitöltés

Hirdetés

Polgár városképek

Polgár város

Hirdetés

ASP Projekt

Hirdetés

Hirdetés

***** Kiemelt honlapok*****
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Események

Cs jún. 27 @14:00 -
KT ülés június 27.

Időjárás - Polgár

www.sex-videos-720p.com

Rádióhallgatás